Adunarea Generală Kolping Moldova – 19 octombrie, Ploscuțeni

Sâmbặtặ, 19 octombrie, a avut loc Adunarea Generalặ anuală a asociației Kolping Moldova, la casa Kolping din Ploscuțeni, fiind prezenți membri ai asociațiilor locale din Oituz, Bârlad, Ferặstrặu şi Ploscuțeni.

Evenimentul  a fost precedat vineri seara de întâlnirea tinerilor din Oituz si Ploscuțeni. Tinerii au avut jocuri împreună, rugăciunea și discuții privind programul de sâmbătă. Sâmbătă în paralel cu Adunarea Generală o parte dintre tineri au desfășurat un atelier de lucru împreună cu copii din Ploscuțeni. Tema întâlnirii a fost „pacea”. Adunarea generală a început cu  impulsul spiritual oferit de pr. Ştefan Ciubotaru, praeses al asociației la nivel diecezan, dupặ care a fost salutatặ prezența membrilor unei asociații nou-ȋnființate, Familia Kolping din Ferặstrặu, cu dorința de a ne fi alặturi cât mai mult timp. Dupặ prezentarea situației financiare, au fost analizate acțiunile inițiate şi desfặşurate ȋn acest an asociativ la nivel regional, scoțându-se ȋn evidențặ punctele forte şi cặutând soluții pentru acțiunile viitoare. Printre acestea meritặ amintite ȋntâlnirile de formare pentru tineri şi familii, taberele de muncặ, proiectul “ Ȋncalțặ un copil “, ajutorul dat de voluntarii noştri la ȋntâlnirea cu Sfântul Pặrinte Papa Francisc de la Iaşi, dar şi programul „Let’s do it, Romania!”, la care s-au alặturat voluntarii din Oituz.

De asemenea, s-au stabilit direcții pentru activitặțile de la acest final de an dar și cele care vor fi desfặşurate ȋn anul viitor: „Ziua de rugặciune Kolping” de pe 27 octombrie, rugặciune care va fi ȋndreptatặ ca mulțumire pentru activitatea asociației  Kolping Internațional, ziua de formare pentru tineri de la Oituz, pe 16 noiembrie, proiectul „Ȋncalțặ un copil”, 4-6 decembrie, ȋntâlnirea familiilor,Oituz, 28 decembrie, zi de formare pentru familii, 29 februarie, Calea Crucii pe dealul Ciciola – Valea Mare, 4 aprilie,  tabặra de muncặ pentru tineri, Ploscuțeni, aprilie. La consiliul director care va avea loc la Bârlad, pe 18 ianuarie, se vor stabili detaliile pentru celelalte activitặți din anul 2020.

Tot ȋn cadrul acestei adunặri au existat propuneri privind organizarea zilei de rugặciune Kolping pe viitor, vizitarea asociațiilor locale de cặtre praeses şi preşedinte pentru a oferi ȋncurajare şi sprijin membrilor, pelerinaj al tinerilor la Cacica, prilej de interiorizare spiritualặ, dar şi de formare asociativặ şi culturalặ, organizarea unei strângeri de alimente pentru Centrul educațional de la Oituz.

Pặrintele Ştefan Ciubotaru a ȋmpặrtặşit din experiența participặrii la proiectul de formare ȋn doctrina socialặ a Bisericii, prezentându-ne paşii ce urmeazặ a fi urmați pentru ca aceastặ ȋnvặțặturặ sặ ajungặ ȋn comunitặțile noastre.

Mulțumind bunului Dumnezeu pentru binecuvântặrile Sale dorim tuturor spor ȋn toate!

Monica Benedic